Kế hoạch tổ chức nhập học và học tập Cao đẳng chính quy – khóa 47 – đợt 1 – niên khóa 2021 – 2024