1. Địa chỉ:

– Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Phòng C303 tòa nhà C, trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức
– Số điện thoại liên hệ: 0976822147 (Ms. Cẩm)
– Email: khcbcdyvietduc@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ:

– Bộ môn khoa học cơ bản là Bộ môn thuộc Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý đào tạo các môn học chuyên ngành khoa học cơ bản, triển khai nghiên cứu khoa học và hợp tác, liên kết cung cấp dịch vụ theo chuyên ngành của Bộ môn.
– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy; tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ; tổ chức phát triển, cập nhật chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, giáo trình đào tạo theo quy định và theo định hướng phát triển của Nhà trường;
– Tổ chức triển khai các hoạt động giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường và theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Bộ môn;
– Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học căn cứ vào kế hoạch hoạt động và định hướng công tác nghiên cứu khoa học hằng năm của Hội đồng khoa học Nhà trường; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tổ chức hội thảo, báo cáo khoa học, sáng kiến, cải tiến, học thuật trong Bộ môn về nghiệp vụ giảng dạy, chuyên môn; tổ chức đánh giá, phân loại học tập, kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên theo quy định; giải quyết những vấn đề trong công tác quản lý sinh viên theo phân cấp của Trường;
– Quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên theo quy định; tổ chức đánh giá, phân loại học tập, kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên theo quy định; giải quyết những vấn đề trong công tác quản lý sinh viên theo phân cấp của Trường;
– Thực hiện công tác quản lý, đào tạo Giảng viên, sử dụng viên chức, người lao động theo phân cấp quản lý của Trường; thực hiện quản lý nhân công, giờ giảng theo quy định của Luật viên chức, Bộ luật lao động, Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định của Trường;
– Căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực, trách nhiệm trong công tác, Bộ môn phân công, bố trí công việc theo năng lực đảm bảo khối lượng, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;
– Tổ chức các hoạt động phong trào văn thể trong Bộ môn và tham gia các phong trào văn thể của Trường để nâng cao đời sống tinh thần cho giáo viên, học sinh – sinh viên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được giao theo quy định của Nhà trường và Bệnh viện;
– Phối hợp với các Phòng, Bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giao.

4 . Tổ chức nhân sự

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Bộ môn Khoa học cơ bản có 11 giảng viên, trong đó 06 giảng viên cơ hữu; 05 giảng viên kiêm nhiệm. Trong đó: 01 giảng viên có trình độ Tiến sỹ; 07 giảng viên có trình độ Thạc sỹ; 03 giảng viên có trình độ Đại học.

5 . Định hướng phát triển

Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên về số lượng và chất lượng, đáp ứng nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao thương hiệu của Nhà Trường; Phát huy thế mạnh của Bộ môn là giảng dạy các môn cơ bản cho sinh viên toàn trường, phối hợp với các cơ sở đào tạo về giảng dạy các môn kỹ năng mềm cho sinh viên.