1. Tên bộ môn
– Bộ môn Điều dưỡng2. Địa chỉ– Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức– Số điện thoại liên hệ: (024)38.253.531 (số máy lẻ 246, 586)– Email: bomondieuduongcdyttbvd@gmail.com

3. Lịch sử hình thành

– Bộ môn Điều dưỡng là bộ môn chuyên ngành thuộc Trường Cao đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức, được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-CĐYT&TBVĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022.

4. Chức năng, nhiệm vụ

– Bộ môn Điều dưỡng có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành về Điều dưỡng; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của Bộ môn.

– Tổ chức giảng dạy các phân môn thuộc chuyên ngành gồm: Điều dưỡng cơ sở, Chăm sóc sức khỏe người lớn, Chăm sóc dinh dưỡng, Chăm sóc sức khoẻ trẻ em, Chăm sóc các bệnh truyền nhiễm, Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình, Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, Chăm sóc sức khỏe tâm thần, Phục hồi chức năng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng Hồi sức, Điều dưỡng phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Điều dưỡng phẫu thuật thần kinh, Điều dưỡng phẫu thuật tiêu hóa, tiết niệu, tiền lâm sàng, lâm sàng và thực tế tốt nghiệp.

– Biên soạn giáo trình cho các đối tượng giảng dạy

– Thực hiện nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn về Điều dưỡng

– Tham gia công tác lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát… và quản lý chất lượng đào tạo Điều dưỡng tại các Khoa/Phòng/Trung tâm trong toàn Bệnh viện.

5. Tổ chức nhân sự

– Q. Trưởng bộ môn: ThS ĐD. Trần Văn Oánh – Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

– Tổng số giảng viên: 96 giảng viên, trong đó:

+ ThS Điều dưỡng: 36 giảng viên

+ ĐDCKI: 10 giảng viên

+ CN Điều dưỡng: 48 giảng viên

+ ThS.BS: 02 giảng viên

6. Thành tựu

– 2021-2022: Bộ môn là đầu mối, phối hợp cùng với các phòng ban chức năng của trường, xây dựng chương trình cao đẳng điều dưỡng theo quy định hiện hành và đã được Hội đồng thẩm định và cơ qua chức năng phê duyệt chính thức đào tạo.

7. Định hướng phát triển

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, đáp ứng được chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam, có khả năng hội nhập quốc tế, có ý thức tôn vinh nghề nghiệp, không ngừng học tập, phát triển nghề nghiệp, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người điều dưỡng có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

Phát triển đội ngũ giảng viên đạt năng lực cao, tương xứng với các trường danh tiếng trong nước, hội nhập với các nước trong khu vực và phát triển trên thế giới.