Phòng Đào tạo là một Phòng chức năng được hình thành cùng với sự phát triển của Nhà trường. Nhà trường đã đổi tên qua các thời kỳ: Năm 2007 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế được thành lập theo Quyết định số 265/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật thiết bị y tế. Năm 2017 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế đổi tên thành Trường cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế theo quyết định 1300/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ngày 25/10/2021 Trường cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế đổi tên thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức theo quyết định 1211/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Qua gần 50 năm hình thành và phát triển cùng Nhà trường, Phòng Đào tạo đã từng bước chuyển đổi, nâng cao mức độ quản lý, hoạt động đào tạo từ đào tạo hệ Công nhân kỹ thuật, hệ Trung cấp kỹ thuật, tới nay Phòng tập trung đào tạo hệ Cao đẳng. Hiện nay, Nhà trường mở rộng và tăng dần các mã ngành đào tạo, ngoài mã ngành về Trang thiết bị y tế mở rộng đào tạo các mã ngành sức khoẻ để phục vụ cho ngành kỹ thuật thiết bị y tế và Y tế nước nhà góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và hướng tới đào tạo hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.
Phòng Đào tạo luôn được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các Phòng/Bộ môn và tập thể giáo viên, sinh viên của Trường đánh giá cao và nhiều năm Phòng được nhận danh hiệu Tập thể lao động suất sắc, Tập thể lao động tiên tiến.

Chức năng:
  •  Phòng Đào tạo là Phòng chức năng nòng cốt của Nhà trường, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Ban Giám hiệu.
  • Phòng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, triển khai công tác đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế và Thư viện theo các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Nhiệm vụ:
  • Công tác quản lý đào tạo;
  • Công tác tuyển sinh;
  •  Công tác quản lý nâng cao chất lượng đào tạo;
  • Công tác nghiên cứu khoa học;
  • Công tác quản lý đánh giá sinh viên;
  • Công tác dịch vụ đào tạo, hợp tác đào tạo và hợp tác quốc tế;
  • Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên;
  • Công tác thư viện;
  • Công tác thống kê, quản lý điểm, cấp văn bằng chứng chỉ;
  • Công tác xây dựng văn bản quản lý và các công tác khác.
 • Ban Lãnh đạo đương nhiệm:

+ BS. Tào Minh Châu – Trưởng Phòng Đào tạo.

+ ThS.BS. Ngô Văn Trị – Phó Phòng Đào tạo.

+ ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Phòng Đào tạo.

 • Ban Cố vấn: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến.
 • Phòng Đào tạo Trường hiện có 14 cán bộ, là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, trong đó có: 02 PGS.TS, 03 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ, 06 Cử nhân và cao đẳng.
 • Công tác quản lý đào tạo;
 • Công tác tuyển sinh;
 •  Công tác quản lý nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Công tác nghiên cứu khoa học;
 • Công tác quản lý đánh giá sinh viên;
 • Công tác dịch vụ đào tạo, hợp tác đào tạo và hợp tác quốc tế;
 • Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên;
 • Công tác thư viện;
 • Công tác thống kê, quản lý điểm, cấp văn bằng chứng chỉ;
 • Công tác xây dựng văn bản quản lý và các công tác khác.

 • Ổn định cơ cấu tổ chức Phòng.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo.
 • Mở rộng các mã ngành đào tạo chính qui và các chương trình đào tạo thường xuyên nhằm phát huy các thế mạnh trong hoạt động chuyên môn của nhà trường và Bệnh viện.
 • Từng bước đưa công nghệ thông tin vào công tác tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Xây dựng thư viện với nhiều đầu sách, số lượng sách đa dạng, kết hợp thư viện điện tử và hệ thống tra cứu tài liệu trực tuyến để đảm bảo nguồn tài liệu học tập – nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên của Nhà trường.