Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp 2017 - 2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Lãnh đạo nhằm hoàn thiện các nhiệm vụ theo công văn số 580/TCGDNN-PCTT ngày 05/4/2022 về việc Đăng ký bổ sung hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức công khai nội dung như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/12/2021

Stt Năm Trình độ đào tạo  Danh sách 
1 2017 Cao đẳng Xem tại đây
2 2017 Liên thông cao đẳng Xem tại đây
3 2017
Liên thông trung cấp  Xem tại đây
4 2018 Cao đẳng Xem tại đây
5 2018 Liên thông cao đẳng Xem tại đây
6 2018 Liên thông trung cấp  Xem tại đây
7 2019 Cao đẳng Xem tại đây
8 2019 Liên thông cao đẳng Xem tại đây
9 2019 Liên thông trung cấp  Xem tại đây
10 2020 Cao đẳng Xem tại đây
11 2020 Liên thông cao đẳng Xem tại đây
12 2020 Liên thông trung cấp  Xem tại đây