Điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Thực hiện chỉ đạo của Ban Lãnh đạo nhằm hoàn thiện các nhiệm vụ theo công văn số 580/TCGDNN-PCTT ngày 05/4/2022 về việc Đăng ký bổ sung hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức công khai các nội dung như sau:

  1. Điều kiện đảm bảo hoạt động GDNN nghề Kỹ thuật Thiết bị điện tử y tế
  2. Điều kiện đảm bảo hoạt động GDNN nghề Kỹ thuật Thiết bị hình ảnh y tế
  3. Điều kiện đảm bảo hoạt động GDNN nghề Kỹ thuật Thiết bị cơ điện y tế
  4. Điều kiện đảm bảo hoạt động GDNN nghề Kỹ thuật Thiết bị xét nghiệm y tế
  5. Điều kiện đảm bảo hoạt động GDNN nghề Lập trình máy tính
  6. Điều kiện đảm bảo hoạt động GDNN nghề Điện tử công nghiệp
  7. Điều kiện đảm bảo hoạt động GDNN nghề Điện công nghiệp