Thư gửi các Thầy giáo, Cô giáo, Công chức, viên chức thuộc các cơ sở đạo tạo nhân lực Y tế của Bộ trưởng Bộ Y tế