Quyết định về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Quyết định số 50/QĐ-CĐYT&TBVĐ ngày 19/5/2022 về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức: Xem chi tiết./.