Kế hoạch xét kết quả rèn luyện & cấp học bổng, khen thưởng sinh viên năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong Trường Trung cấp, Trường Cao đẳng;

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-CĐYT&TBVĐ ngày 19/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức ban hành Quy chế công tác sinh viên.

Nhằm đánh giá kết quả rèn luyện và xét khen thưởng, cấp học bổng sinh viên góp phần xây dựng môi trường và tạo động lực cho sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Nhà trường xây dựng Kế hoạch xét kết quả rèn luyện và xét cấp học bổng, khen thưởng sinh viên K01, K47, K48 Học kỳ I năm học 2022-2023 và K46, Liên thông cao đẳng năm học 2022-2023Xem chi tiết./.