Hội nghị CC, VC, NLĐ – Tổng kết công tác năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế.

Thực hiện Hướng dẫn số 800/HD- BYT-CĐYT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam về Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức viên chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2020 Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động tổng kết công tác năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị:

– Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường

– Thầy Nguyễn Hải Hà – Phó Hiệu trưởng nhà trường

Cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường.

Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2019 – 2020  và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020, chỉ ra những hạn chế, tìm ra nguyên nhân, đồng thời  đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động của toàn trường trong năm học tới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhà trường tổng kết các hoạt động chính năm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021.

Năm học 2019 – 2020, hoạt động của nhà trường đạt được nhiều thảnh tựu mới, hoàn thành nhiều kế hoạch, dự án, tuy một số công việc còn tồn tại hạn chế nhưng về cơ bản các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra.

Để tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020, khắc phục những hạn chế, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, với mục tiêu đưa nhà trường phát triển ngày một toàn diện, nâng cao uy tín nhà trường trong ngành Y tế, đưa hoạt động nhà trường nên tầm cao mới thực sự chất lượng, thực sự hiệu quả, toàn thể các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm; viên chức và người lao động cần nâng cao tinh thần trách trách nhiệm, tâm huyết với với nghề nghiệp, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong học năm học 2020-2021 quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác Đào tạo

– Tiếp tục xây dựng các quy trình, văn bản để hoàn thiện quy định kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường.

– Rà soát xây dựng các tiêu chí đánh giá đảm bảo chất lượng đào tạo và tự kiểm định chương trình đào tạo đúng quy định.

– Tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh các lớp chính quy, các lớp ngắn hạn hiện có.

– Xây dựng mới ít nhất 01 chương trình đào tạo mới trình độ cao đẳng. Xây dựng mới và triển khai tuyển sinh ít nhất 02 chương trình đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội.

– Theo dõi, giám sát thường xuyên việc biên soạn, chỉnh sửa tài liệu học tập theo Chương trình đào tạo, Phấn đấu hoàn thành 90% giáo trình giảng dạy.môn học, mô đun theo chương trình đào tạo mới.

– Xây dựng ngân hàng đề thi hết môn, đề thi tốt nghiệp theo chương trình mới.

– Đẩy mạnh công tác dự giờ đột xuất, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, giảng viên đi thực tế cơ sở tại các khoa, bộ môn.

– Đẩy mạnh hoạt động cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức từ 1-2 lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy mới cho giảng viên.

2. Công tác tổ chức cán bộ

– Kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

– Xây dựng quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài đảm bảo đáp ứng đầy đủ các vị trí việc làm, rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm theo nhiệm vụ đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn.

– Triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

– Thực hiện tốt công tác rà soát, xây dựng văn bản quản lý, tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy trình trong các hoạt động quản lý của Trường trong năm học 2020-2021 như:

– Xây dựng quy định về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ thuộc thẩm quyền của Trường;

– Xây dựng quy định lấy ý kiến công chức, viên chức, người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.

– Xây dựng kế hoạch, đề xuất cơ chế, chính sách đối với giảng viên đăng ký lĩnh vực tự học tập, bồi dưỡng, thực tập cơ sở làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhà giáo.

– Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chế độ chính sách đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; thực hiện việc thu hồi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và cam kết đối với các đối tượng vi phạm các quy định của pháp luật.

– Tiếp tục hoàn thiện Quy định về đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động nhằm cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá theo vị trí việc làm của công chức, viên chức, người lao động.

– Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ của, viên chức theo vị trí việc. Đồng thời có cơ chế tinh giản các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

– Tăng cường phát động các phong trào thi đua “Dạy tốt –  Học tốt”, “Phục vụ tốt”,  Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; động viên, khen thưởng kịp thời các trường hợp chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

– Làm tốt công tác truyền thông thi đua khen thưởng.

– Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động.

– Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ, cập nhật bổ sung hồ sơ viên chức, người lao động đúng quy định.

– Thực hiện kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

– Tiếp tục triển khai, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

– Tiếp tục quán triệt triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chỉ đạo của Bộ Y tế, của Đảng ủy Ban giám hiệu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, biểu hiện của cán bộ, viên chức có dấu hiệu sai phạm, gây mất đoàn kết nội bộ.

– Xây dựng kế hoạch Y tế trường học, kế hoạch phòng chống dịch bệnh hằng năm nhằm phòng, chống các dịch theo mùa; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ làm công tác y tế trường học.

– Thực hiện công tác quản lý hồ sơ sức khỏe, ghi chép, lưu trữ sổ sách y tế theo quy định; Phối kết hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế quận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội để nắm bắt tình hình về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Công tác Hành chính – Quản trị

-Triển khai đồng bộ Quy định Quản lý tài sản và quy định quản lý KTX; Quy định khai thác CNTT; Quy định quản lý trang thiết bị và khai thác phòng thực hành.

– Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị một cách định kỳ. Chú trọng khâu kiểm tra giám sát thực hiện. Sửa chữa kịp thời các thiết bị đào tạo, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của nhà trường.

– Hoàn thiện danh mục mua sắm trang thiết bị trình Bộ Y tế phê duyệt, triển khai công tác đấu thầu mua sắm thiết bị đào tạo theo chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

– Theo dõi giám sát sửa chữa tầng 1,2 khu nhà D. Xây dựng kế hoạch sữa chữa tầng 3, 4 khu nhà D.

– Đảm bảo tốt các hoạt động lễ tân, khánh tiết phục vụ các hội nghị, lớp học.

– Làm tốt công tác thư ký, văn thư, lưu trữ, văn bản phục vụ hội nghị; tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động chính trị – xã hội cũng như các hoạt động của nhà trường và Ban giám hiệu.

– Thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật trong toàn trường, Dự kiến Quý IV năm 2020 hoàn thành biên soạn Quy định bảo mật Nhà nước của trường.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành tập trung triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản; Nâng cấp hệ thống mạng trong toàn trường, đảm bảo các phòng làm việc, phòng học đều có kết nối mạng internet.

– Quản lý, chỉ đạo công tác vệ sinh cảnh quan môi trường trong toàn trường; xây dựng cảnh quan môi trường trong khuôn viên trường; tham gia phòng ngừa, xử lý dịch bệnh; tham gia phòng chống thiên tai, bão lụt.

– Quản lý chặt chẽ sinh hoạt tại ký túc xá, xây dựng Ký túc xá văn hoá.

– Thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, PCCC trong trường; phối hợp cùng các lực lượng Công an, Bảo vệ để đảm bảo anh ninh, trật tự, PCCC.

4. Công tác tài chính

– Xây dựng dự toán thu chi từ các nguồn, đặc biệt là thu từ các lớp đào tạo ngắn hạn đạt tối thiểu theo kế hoạch được Bộ Y tế giao.

– Đảm bảo chế độ chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm theo quy định, đặc biệt là nguồn tăng lương năm 2021. Đảm bảo các chế độ thu nhập tăng thêm và các chế độ khác theo quy chế chi tiêu nội bộ.

– Theo dõi giá trị tài sản trên sổ kế toán theo từng khoa, phòng với TSCĐ mà khoa phòng quản lý, mở sổ sách theo dõi TSCĐ hoạt động, biến động để báo cáo kịp thời chính xác sự biến động tăng giảm hao mòn của TSCĐ.

– Áp dụng phần mềm quản lý TSCĐ trong toàn trường kết nối với phần mềm kế toán thuận tiện cho việc quản lý.

– Rà soát tài sản các đơn vị trên cơ sở kết quả kiểm kê ngày 31/12, lập thủ tục hồ sơ thanh lý các tài sản hư hỏng, hết hạn sử dụng.

– Lập kế hoạch công tác kết hợp với việc lập dự toán thu chi của từng công việc cụ thể, hướng dẫn thanh quyết toán các khoản thu chi được kịp thời chính xác.

– Xây dựng hoàn chỉnh quy trình, hướng dẫn về thanh toán trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; Điều chỉnh, bổ sung các mẫu biểu kế toán phù hợp với tình hình thực tế tại trường và các văn bản chế độ kế toán mới ban hành.

5. Trung tâm dịch vụ

– Xây dựng kế hoạch triển khai các dịch vụ tại trung tâm, đặc biệt là dịch vụ về kiểm định trang thiết bị y tế.

– Hoàn thành quy chế chi tiêu nội bộ trung tâm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Đạt doanh thu năm 2020 là 500 triệu, đóng góp cho trường năm 2020 đạt 140 triệu, năm 2021 doanh thu đạt 1 tỷ, đóng góp về trường đạt 200 triệu (chưa kể các chi phí khấu hao tài sản khác).

6. Các hoạt động khác 

a. Công đoàn

– Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và của tổ chức công đoàn.

– Vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

– Tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

– Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo, xã hội do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động,…

– Tích cực phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà”; các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính chất xã hội rộng rãi khác do Nhà trường và Công đoàn Y tế Việt Nam phát động, Tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên theo quý.

– Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10;  Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Quốc tế phụ nữ 08/3; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động”; tổ chức thăm quan nghỉ mát cho đoàn viên công đoàn.

– Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua, bình xét, đánh giá và phân loại CĐV năm học 2020-2021.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con em cán bộ viên chức nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch nghỉ mát hè năm 2021 cho cán bộ, viên chức và người thân.

– Thực hiện các quy chế công khai, bảo đảm quyền và trách nhiệm của công đoàn viên và người lao động, tham gia các hoạt động xã hội của công đoàn.

– Kiện toàn lại Ban chấp hành công đoàn Trường, bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn và các chức danh khác trong Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các tổ công đoàn.

b. Đoàn thanh niên

– Tổ chức thành công hoạt động chào đón Tân sinh viên các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03; ngày sinh nhật bác 19/05 và một số hoạt động do Quận đoàn phát động; Tổ chức, thực hiện tốt phong trào hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày 20/10; 20/11.

– Thực hiện chương trình tình nguyện gắn với các hoạt động lớn của Nhà trường, Đoàn thanh niên trường và Quận đoàn, Thành đoàn khi được huy động.

– Tiếp tục duy trì hoạt động của đội TNTN bảo vệ môi trường theo sự phân công của Quận Đoàn, Thành Đoàn HN.

– Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật thường xuyên mọi thông tin về phong trào hoạt động lên trang web và fanpage của Đoàn Thanh niên trường.

– Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ của đất nước: Ngày phụ nữ Việt Nam ( 20/10); Ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11); Ngày Thương Binh Liệt Sỹ (22/12), : Ngày thành lập Đoàn ( 26/ 03); Ngày sinh nhật bác ( 19/ 05);…

– Tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, hướng nghiệp cho sinh viên.

– Triển khai công tác phát triển Đảng viên theo đúng thủ tục quy định.

Trên đây là kết quả các mặt hoạt động của Trường Cao đẳng KTTTB Y tế trong năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2020-2021. Căn cứ vào nhiệm vụ nêu trên, các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai một cách hiệu quả những nhiệm vụ được giao. Vì sự phát triển của nhà Trường, phát huy những mặt tích cực đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập thể viên chức, người lao động của quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Ảnh tại hội nghị:

Cô Lê Thị Hà –  Trưởng Ban thanh tra nhân dân Báo cáo công tác thanh tra

Đồng chí Trần Ngọc Lan – Trưởng phòng TCKT báo cáo tài chính và thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ

Thầy Quản Đức Tuyến – Phó Chủ tịch công đoàn báo cáo công tác thi đua, phát động phong trào thi đua, báo cáo tài chính Công đoàn

Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường thừa ủy quyền trao tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng và Thầy Nguyễn Hải Hà – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng danh hiệu thi đua tập thể lao động tiên tiến năm học 2019 – 2020

Thầy Nguyễn Hữu Tư – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng danh hiệu thi đua cá nhân lao động tiên tiến năm học 2019 – 2020

Thầy Nguyễn Hải Hà – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng danh hiệu thi đua cá nhân lao động tiên tiến năm học 2019 – 2020

Thầy Nguyễn Hải Hà – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng danh hiệu thi đua cá nhân lao động tiên tiến năm học 2019 – 2020 Ban giám hiệu trường – Ban chấp hành Công đoàn ký giao ước thi đua năm học 2020-2021