Chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Thực hiện thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Chương trình đào tạo thể hiện mục tiêu đào tạo, khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập. 

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức công khai đối với người học trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học Chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe chi tiết như sau:

Các chương trình bao gồm:
1. Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Phục hồi chức năng: Chi tiết tại đây
2. Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Hình ảnh Y học: Chi tiết tại đây
3. Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Chi tiết tại đây
4. Chương trình đào tạo nghề Điều dưỡng: Chi tiết tại đây