Kế hoạch tổ chức tuyển sinh, đào tạo trực tuyến các lớp ngắn hạn