Kế hoạch tổ chức nhập học và học tập Cao đẳng chính quy - khóa 47 - đợt 1 - niên khóa 2021 - 2024