Chương trình đào tạo khối ngành kỹ thuật Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Chương trình đào tạo thể hiện mục tiêu đào tạo, khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập. 

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức công khai đối với người học trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học Chương trình đào tạo khối ngành kỹ thuật chi tiết như sau:

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo Kỹ thuật thiết bị Điện tử Y tế và Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh Y tế./.

  1. Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế trình độ cao đẳng: Xem chi tiết.
  2. Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế trình độ trung cấp: Xem chi tiết.
  3. Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế trình độ liên thông cao đẳng: Xem chi tiết.
  4. Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y tế trình độ cao đẳng: Xem chi tiết.
  5. Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y tế trình độ trung cấp: Xem chi tiết.
  6. Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y tế iên thông cao đẳng: Xem chi tiết.