Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2023-2024

Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;

  Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

  Căn cứ tình hình thực tế công tác y tế trường học của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và cán bộ giảng viên, người lao động có sức khỏe tốt để học tập và công tác;

Ngày 04/8/2023, Trường Cao đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức ban hành Kế hoạch công tác y tế trường học với mục đích:

  • Thực hiện quy định về xây dựng trường học an toàn, theo dõi chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho sinh viên nhà trường.
  • Kiểm soát, hạn chế các yếu tố nguy cơ phát sinh và gia tăng của các bệnh truyền nhiễm.
  • Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh có thể phát sinh trong khuôn viên nhà trường.
  • Quản lý chăm sóc sức khỏe, phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, phân loại sức khoẻ, quản lý hồ sơ sức khỏe cho sinh viên.
  • Kết hợp với Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giáo viên chủ nhiệm truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh dịch.

Xem chi tiết