Đào tạo chính quy

Trung cấp Kỹ thuật thiết bị Điện tử Y tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ-CĐTTB ngày tháng năm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế) Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế Mã nghề: 5529006 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương – Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành; Thời gian đào tạo: 2 năm

Tin liên quan