Ban giám hiệu của nhà trường

Là đội ngũ dẫn dắt trong quá trình dẫn dắt và phát triển trường trong quá trình đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tư

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Thị Hồng Thắm

Phó Hiệu trưởng