Phòng Hành chính tổng hợp là Phòng chức năng của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức, Phòng được hình thành trên cơ sở kế thừa chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính Quản trị, Tài chính kế toán của Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị Y tế và các chức năng, nhiệm vụ mới theo định hướng phát triển của nhà trường. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức nhân sự của Phòng được quy định tại Quyết định số 216/QĐ-VĐ ngày 26/01/2022 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức và Quyết định số 12/QĐ-CĐYT&TBVĐ ngày 21/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính tổng hợp.

Phòng Hành chính tổng hợp là Phòng có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm nhiệm công tác chuyên môn và công tác hậu cần phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, Phòng do Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp ThS. Trần Thị Hồng Thắm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo.

Kể từ khi được kiện toàn, Phòng Hành chính tổng hợp luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng, giao những nhiệm vụ quan trọng và Phòng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Kể từ khi được kiện toàn, Phòng Hành chính tổng hợp luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng, giao những nhiệm vụ quan trọng và Phòng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Function:

  Phòng Hành chính tổng hợp là Phòng chức năng chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường. Phòng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý, điều hành về công tác Tổ chức – Thanh tra – Pháp chế -Văn phòng, công tác Hành chính Quản trị, công tác Công nghệ thông tinh và truyền thông, công tác Tài chính Kế toán và thực hiện các hoạt động chuyên môn có liên quan.

   

Duty:

  Phòng có 04 nhiệm vụ chính: Công tác Tổ chức – Thanh tra – Pháp chế – Văn phòng; Công tác Công nghệ thông tin – Truyền thông; Công tác Hành chính Quản trị; Công tác Tài chính Kế toán. Cụ thể:

  • Tham mưu, xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.
  • Thực hiện công tác quản lý về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Ký túc xá, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn.
  • Thực hiện công tác truyền thông, phát triển thương hiệu nhà trường.
  • Phối hợp các đơn vị tổ chức các sự kiện của nhà trường.
  • Thực hiện công tác quản lý, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến hoạt động của nhà trường.
  • Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và nghiệp vụ kế toán theo quy định.
  • Triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác Tổ chức – Thanh tra – Pháp chế theo thẩm quyền quy định.
  • Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy định.
  • Thực hiện công tác hậu cần và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.
 • Ban Lãnh đạo đương nhiệm:

+ BS. Tào Minh Châu – Trưởng Phòng Đào tạo.

+ ThS.BS. Ngô Văn Trị – Phó Phòng Đào tạo.

+ ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Phòng Đào tạo.

 • Ban Cố vấn: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến.
 • Phòng Đào tạo Trường hiện có 14 cán bộ, là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, trong đó có: 02 PGS.TS, 03 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ, 06 Cử nhân và cao đẳng.

 • Hoàn thiện các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
 • Đưa Trường trở thành cơ sở GDNN đảm bảo chất lượng, hiệu quả và được công nhận là cơ sở GDNN đạt kiểm định chất lượng toàn quốc.