Đào tạo chính quy

Trung cấp Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm Y tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       / QĐ-CĐTTB ngày         tháng năm 2017

 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

 

 

 

 

 

Tên ngành, nghề:  Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

 

Mã ngành, nghề: 5529007

 

Trình độ đào tạo: Trung cấp

 

Hình thức đào tạo: Chính quy

 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

–   Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

 

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

Tin liên quan