Đào tạo chính quy

Trung cấp Điện tử công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ-CĐKTTB ngày tháng năm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)
Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

Mã ngành, nghề: 5520225 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo : Chính quy Đối tượng tuyển sinh:

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

– Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

Thời gian đào tạo: 2 năm học

Tin liên quan