Đào tạo chính quy

Trung cấp Điện công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /   QĐ-CĐKTTB ngày tháng    năm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

Tên nghề: Điện công nghiệp

Mã nghề: 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Tin liên quan