Đào tạo chính quy

Cao đẳng Lập trình máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /    QĐ-CĐKTTB ngày   tháng    năm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

Tên nghề:   Lập trình máy tính

Mã nghề:          6480208

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

Tin liên quan