Đào tạo chính quy

Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ-CĐTTB ngày   tháng   năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế)

 

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Mã ngành, nghề: 6529006

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

Tin liên quan