Đào tạo chính quy

Cao đẳng Kỹ thuật thiết bị Cơ điện y tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /    QĐ-CĐTTB ngày    tháng     năm 2017    của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị y tế)

                                  

 

Tên ngành, nghề:  Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

Mã ngành, nghề: 6529008

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

Tin liên quan