Đào tạo chính quy

Cao đẳng Điện tử công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /           QĐ-CĐKTTB ngày   tháng  năm     của

 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

 Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

 Mã ngành, nghề: 6520225

 Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 Hình thức đào tạo: Chính quy

 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

 Thời gian đào tạo: 3 năm học

Tin liên quan