Đào tạo chính quy

Cao đẳng Điện công nghiệp

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  /    QĐ-CĐKTTB ngày  tháng       năm     của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế)

 Tên nghề: Điện công nghiệp

 Mã nghề:   6520227

 Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 Hình thức đào tạo: Chính quy

 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổthông hoặc tương đương

 Thời gian đào tạo: 3 năm

Tin liên quan